02188009861

02189770827

مشاوره

محاسبات استخر

محاسبات استخر مستطیلی با دیواره شیب‌دار (60 یا 45 درجه)

محاسبه مساحت ورق مورد نیاز و حجم استخر

نتیجه محاسبات

محاسبات ورق

متر مربع

مساحت کل ورق مورد نیاز بر حسب متر مربع

حجم استخر

متر مکعب

حجم کل استخر بر حسب متر مکعب

طول کف

متر

عرض کف

متر

عرض مستطیل کف استخر

نتیجه محاسبات