بستر سازی جهت نصب ورق ژئوممبران

بستر سازی جهت نصب ورق ژئوممبران

بستر سازی جهت نصب ورق ژئوممبران


1401/06/02

آموزش بستر سازی جهت ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران 

نکات مهم :

  1. سطح بستر استخر تراز باشد.
  2. دیواره های استخر ریزشی نباشد.
  3. سطح استخر خشک باشد.
  4. عاری از تیز گوشه باشد( سنگ و اشیا برنده)
    1. کلیه اتصالات اعم از لوله های ورودی و خروجی از جنس پلی اتیلن باشد.

تراز کردن سطح استخر

استخر چه داخل زمین چه روی زمین باسد سطح استخر تراز باشد.

گود براداری یا خاکریز استخر باید طوری باشد که ریزش نکند.

شیب استخر باید درحد ترافیک تراکم داشته باشد یعنی وقتی نفر روی شیب تردد کند خاک زیر پای او ریزش نکند.

کلیه اتصالات از جنس پلی اتیلن باشد

جانمایی لوله ها باید طبق شکل فوق باشد.

جا نمایی حوضچه تخلیه 

حوضچه تخلیه باید از دیواره حداقل یک متر فاصله داشته باشد