انواع استخر پرورش ماهی

انواع استخر پرورش ماهی

انواع استخر پرورش ماهی


1401/05/14

1-استخرهای پرورش ماهی اختصاصی

این استخر ها به شکل اختصاصی جهت تولید و تکثیر ابزیان کاربرد دارند و معمولا آب خروجی از سیستم با عمل تصفیه مجددا وارد سیستم میشود و در اشکال مختلف از نظر هندسی ساخته میشوند.

2-استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

این استخر ها و حوضچه ها صرفا و به تنهایی جهت پرورش ماهی ساخته نمیشوند. در موارد زیادی استخر کشاورزی احداث میشود و در سالهای بعد از ساخت کشاورزان جهت پرورش ماهی اقدام میکنند. در این استخر ها اب خروجی از سیستم پرورش ابزی وارد بخش کشاورزی میشود و بصورت غنی شده با کود طبیعی به سطح زیر کشت تزریق میشود که موجب افزایش حجم تولید و افزایش کیفیت انها میشود. تاثیر آبیاری با این اب خروجی در کاشت صیفیجات به سرعت در تولید و کیفیت محصولات دیده میشود.

انواع استخر پرورش ماهی با توجه به شکل آنها:

  • استخر های بتنی مسلح
  • استخر پیش ساخته
  • استخر های کشاورزی ژئوممبرانی
  • استخر خاکی
  • استخر بلوکه چینی